Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції


Обсяг тексту тез доповідей повинен складати 2-3 повні сторінки формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері у текстовому редакторі WORD для WINDOWS. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,0 см. Розміри полів: по 2,0 см з усіх сторін, без нумерації сторінок.
Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation. Літерні позначення, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання. Нумерація формул – наскрізна (номер вказується у круглих дужках біля правої границі тексту). Скорочення і умовні позначення повинні відповідати діючим міжнародним стандартам.

Порядок представлення матеріалу 
•   УДК (напівжирний шрифт, зліва вгорі);
•   через рядок – назва тези (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, по центру);
•  через рядок – ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (малими літерами, курсив, по центру);
•   через рядок – текст тези (формули і таблиці розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту інтервалом в 1 рядок);
•  через рядок – список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, оформлюється згідно вимог).


Текст тез доповідей подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення електронного збірника матеріалів конференції.
Просимо авторів звернути увагу на вимоги до наукових публікацій, а також застерігаємо від плагіату та реферативної компіляції матеріалів.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і автору не повертатимуться.