Увага
27 April 2023
Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv
Europe/Kiev timezone

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS.
На адресу оргкомітету надсилають тези доповідей в електронному вигляді без нумерації сторінок. Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – TimesNewRoman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0.


Структура тез доповідей:

У першому рядку зліва малими літерами жирним шрифтом курсивом друкують ініціали і прізвища авторів, в наступному рядку друкується назва навчального закладу, з нового рядка під назвою навчального закладу вказується науковий керівник, його прізвище та ініціали (жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання 
через рядок посередині аркуша великими літерами напівжирним шрифтом друкується назва доповіді українською мовою;
пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст 14 кеглем;
література друкується 12 кеглем. Заголовок „Література:” друкують по центру 14 кеглем.
Підписи рисунків, заголовки та вміст таблиць друкують 12 кеглем