Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Матеріали конференції подаються в електронному варіанті в текстовому редакторі Word. Обсяг – 3-5 сторінок А4, розмір шрифту – 14 пт, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1, абзац – 1,25 см, поля – по 2 см.


Правила оформлення: 

  • ім’я та прізвище автора (курсив, жирний шрифт, по правому краю),
  • науковий керівник – ім’я та прізвище наукового керівника (для студентів і курсантів, курсив, жирний шрифт, по правому краю); 
  • назва доповіді (великими літерами, жирний шрифт, по центру);
  • текст доповіді;
  • література (заголовок жирним шрифтом, по центру), оформлена відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи – Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015;
  • інформація про автора за зразком:

Іваненко Іван Іванович – студент 4 курсу спеціальності 053 «Психологія» Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Таблиці та рисунки подавати в тексті, відокремлюючи інтервалом в 1 рядок.