Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 

Тези доповідей повинні бути представлені в електронному варіанті. Обсяг – до 3 сторінок, 12 кегль, шрифт Times New Roman, інтервал 1, абзац – 1,5 см, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2,0 см, без нумерування сторінок. 

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК (вгорі ліворуч);
 • наступний рядок – назва доповіді (великими літерами, жирний шрифт, по центру);
 • наступний рядок – прізвище й ім’я автора(ів) (курсив, жирний шрифт, по центру);
 • наступний рядок – прізвище й ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна (жирний шрифт, по центру);
 • через рядок – анотація українською мовою (якщо теза польською мовою, то потрібно також подати анотацію мовою оригіналу) та ключові слова (обсяг – не більше 50 слів, 10 кегль);
 • наступний рядок – назва доповіді англійською мовою (великими літерами, жирний шрифт, по центру);
 • наступний рядок – прізвище й ім’я автора(ів) англійською мовою (курсив, жирний шрифт, по центру);
 • наступний рядок – прізвище й ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, англійською мовою (жирний шрифт, по центру);
 • через рядок – анотація англійською мовою  та ключові слова (обсяг – не більше 50 слів, 10 кегль);
 • через рядок – текст доповіді;
 • через рядок − список літератури українською та англійською мовами (жирний шрифт, по центру) в алфавітному порядку з дотриманням чинних вимог згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на використані джерела − наскрізно у квадратних дужках, де зазначено порядковий номер зі списку літератури і сторінку цитованого джерела.
Текст статті подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для формування збірника наукових праць конференції.
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і не повертатимуться авторам.
Матеріали доповіді (виступу), підготовлені однією з робочих мов конференції, повинні включати мету і завдання досліджень, методи їх проведення та наукове обґрунтування одержаних результатів, висновки та перелік цитованих літературних і документальних джерел.
 
Requirements for registration of conference materials
Conference papers must be submitted electronically. Amount - up to 3 pages, 12 point, Times New Roman font, spacing 1.5 (table titles and captions under the figures can be printed in 1 spacing), paragraph - 1.5 cm, margins: left - 2.5 cm, right - 1.5 cm, top and bottom - 2.0 cm, without page numbering.
The order of placement of the material:
 • UDC (top left);
 • next line - the title of the report (in capital letters, bold, in the centre);
 • next line - surname and name of the author (s) (italics, bold, centred);
 • the next line - the name and initials of the supervisor, degree, academic title, place of work, city, country (bold, centre);
 • across the line - abstract in Ukrainian (if the thesis is in Polish, you must also submit an annotation in the original language) and keywords (volume - no more than 50 words, 10 point);
 • next line - the title of the report in English (capital letters, bold, centred);
 • next line - surname and name of the author (s) in English (italics, bold, centred);
 • next line - surname and initials of the supervisor, degree, academic title, place of work, city, country, in English (bold, in the centre);
 • across the line - annotation in English and keywords (volume - no more than 50 words, 10 point);
 • across the line - the text of the report;
 • across the line - a list of literature in Ukrainian and English (bold, in the centre) in alphabetical order in compliance with current requirements according to DSTU 8302: 2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General provisions and rules of compilation ". References to the sources used are in square brackets, where the ordinal number from the bibliography and the page of the cited source are indicated.
 
The text of the paper is not subject to further editing and is the original for the formation of a collection of scientific papers of the conference.
Materials submitted after the deadline and/or not fitting the publication requirements will be neither accepted, nor sent back.
The materials of the report (speech), prepared in one of the working languages of the conference, should include the purpose and objectives of the research, methods of conducting it and scientific substantiation of the results, conclusions and a list of cited literature and documentary sources.