Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

 


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ

«МОВА – КОРДОН НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ»

 

Матеріали просимо надіслати до 15 листопада 2023 р.

Тези доповідей повинні бути в електронному варіанті у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Обсяг – до 3 сторінок, кегль 12, шрифт Times New Roman Cyr, інтервал 1,5 (заголовки таблиці та підписи під рисунками можна друкувати через 1 інтервал),  абзац – 1,5 см,  поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2,0 см, без нумерування сторінок.

Порядок викладу матеріалу: УДК  (вгорі ліворуч, жирний шрифт);  наступний рядок – назва доповіді (великими літерами, жирний шрифт, вирівнювання по центру); наступний рядок – ім’я та прізвище автора(ів), науковий ступінь та вчене звання (якщо є) (курсив, вирівнювання по центру); наступний рядок – місце праці автора(ів) (жирний шрифт, вирівнювання по центру); наступний рядок – текст доповіді (таблиці й рисунки подавати в тексті й відокремлювати інтервалом 1 рядок); наступний рядок − список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру великими літерами, жирним шрифтом). Список літератури − в алфавітному порядку з дотриманням чинних вимог бібліографічного опису.

У тексті тез посилання подавати у квадратних дужках: номер джерела, що відповідає номеру в списку літератури; через кому – літера «с.» і номер сторінки. Приклад: [1, с. 44; 2, с. 35].

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

УДК 323.269

МОВНА СКЛАДОВА НОВІТНЬОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Марина Кульчицька, кандидат філологічних наук, доцент  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

ТЕКСТ

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Палінська О., Туркевич О. Крок 1 (рівень А1–А2). Українська мова як іноземна : книга для студента. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 140 с.
  2.  

 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Редакція залишає за собою право відбору матеріалів для публікації та редагування рукописів.