Увага

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007 / 35, Kleparivska St., Lviv, Ukraine, 79007

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції


Тези доповідей повинні бути представлені в електронному варіанті. Обсяг – до 2-х повних сторінок формату А4, 12 кегль, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5 (заголовки таблиці та підписи під рисунками через 1 інтервал), абзац – 1,5 см, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2,0 см, без нумерування сторінок.


 

Порядок викладу матеріалу

УДК (вгорі ліворуч); наступний рядок – назва доповіді (великими літерами, жирний шрифт, по центру); наступний рядок – прізвище й ініціали автора(ів) (курсив, жирний шрифт, по центру); наступний рядок – прізвище й ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, (по центру); через рядок – текст доповіді (формули і таблиці розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту інтервалом в 1 рядок); через рядок − список використаної літератури (жирний шрифт, по центру) в алфавітному порядку з дотриманням чинних вимог бібліографічного опису.

Посилання на використані джерела − наскрізно у квадратних дужках, де зазначено порядковий номер зі списку літератури і сторінку цитованого джерела.

Увага! Тези, надіслані пізніше встановленого терміну, не прийматимуться! Участь одного автора більше ніж у трьох тезах не допускається. Просимо наукових керівників перевірити тези доповідей на відповідність вимогам до наукових публікацій, а також звернути увагу на самостійність наукового мислення учасників. Застерігаємо від плагіату та реферативної компіляції матеріалів.