Увага

Оргкомітет конференції / Organizing committee

Склад оргкомітету

КОВАЛЬ Мирослав Стефанович, д.пед.н., проф., ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
(голова).
НИЧКАЛО Нелля Григорівна, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, почесний доктор (HONORIS CAUSA) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (заст. голови).

Члени оргкомітету:
ГУРЕВИЧ Роман Семенович, д.пед.н., дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, почесний доктор (HONORIS CAUSA) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
БИКОВ Валерій Юхимович, д.т.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
ГУРЖІЙ Андрій Миколайович, д.т.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
КОЗЯР Михайло Миколайович, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
ВАСЯНОВИЧ Григорій Петрович, д.пед.н., проф., почесний академік НАПН України, професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
БИКОВА Олена Валентинівна, к.пед.н., начальник управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва ДСНС України (за згодою).
КУЗИК Андрій Данилович, д.с.-г.н., проф., проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
ЛИТВИН Андрій Віленович, д.пед.н., проф., професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
СПІРІН Олег Михайлович, д.пед.н., проф., член-корепондент НАПН України, проректор з наукової роботи та цифровізації Університету менеджменту освіти НАПН України.
РАДКЕВИЧ Валентина Олександрівна, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
ПАСКА Олег Володимирович, к.держ.упр., директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

 

Organization Committee

Myroslav KOVAL, Doctor of Science, Professor, rector, Lviv State University of Life Safety (chairperson)
Nellya NYCHKALO, Doctor of Science, Professor, full member of the National Academy of Educational Sciences (NAES) of Ukraine, academician-secretary of the Professional and Adult Education Department (deputy chairperson)

Members of the organizing committee:
Roman GUREVYCH,
Doctor of Sciences, Full Member (Academician) of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Educational and Scientific Institute of Pedagogy, Psychology, Training of Higher Qualifications of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Honorary Doctor (HONORIS CAUSA) of Lviv State University of Life Safety.
Valeriy BYKOV, Doctor of Sciences, Professor, Full Member (Academician) of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Information Technologies and Teaching Aids of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
Andriy GURZHIY, Doctor of Sciences, Professor, Full Member (Academician) of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Chief Researcher of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
Mykhailo KOZYAR, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor of the Department of Practical Psychology and Pedagogy, Lviv State University of Life Safety.
Hryhoriy VASYANOVYCH, Doctor of Sciences, Professor, Honorary Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor of the Department of Social Work, Management and Social Sciences, Lviv State University of Life Safety.
Olena BYKOVA, PhD, Head of the Department of European Integration and International Cooperation of the SES of Ukraine (by consent).
Andriy KUZYK, Doctor of Science, Professor, Vice-Rector for Research at Lviv State University of Life Safety.
Andriy LYTVYN, Doctor of Sciences, Professor, Professor of the Department of Practical Psychology and Pedagogy, Lviv State University of Life Safety.
Larysa LUKYANOVA, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
Oleg SPIRIN, Doctor of Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Vice-Rector for Research and Digitalization of the University of Education Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
Valentyna RADKEVYCH, Doctor of Sciences, Professor, Full Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
Oleh PASKA, PhD, Director of the Department of Education and Science of the Lviv Regional State Administration.