Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
За матеріалами конференції буде сформовано збірник наукових праць з присвоєним унікальним міжнародним стандартним серійним номером періодичного видання – ISSN: 2411-4685. Статті, подані до збірника, необхідно оформити відповідно до зазначених вимог:
-    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
-    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
-    формулювання цілей статті (постановка завдання);
-    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
-    висновки за результатами дослідження автора статті і перспективи подальших розвідок з цього напряму.
Обсяг статті – 5-7 сторінок формату А4, 14 кегль, шифр – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац –1,5 см, поля – по 2,0 см з усіх боків. 
Порядок розміщення матеріалу:
-    УДК (ліворуч у верхньому рядку);
-    наступний рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання; наступний рядок – місце праці, місто (праворуч, малі літери, курсив);
-    через рядок – назва доповіді (посередині аркуша, великі літери, напівжирний шрифт);
-    через рядок – анотації українською й англійською мовами (якщо стаття польською мовою, то потрібно також подати анотацію мовою оригіналу) та ключові слова (обсяг – не менше 500 знаків кожна, 10 кегль);
-    через рядок – основний текст;
-    через рядок – список літератури відповідно до прикладу оформлення бібліографічного опису (заголовок "Література: " – по центру).
Текст статті подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для формування збірника наукових праць конференції.
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і не повертатимуться авторам.
Матеріали доповіді (виступу), підготовлені однією з робочих мов конференції, повинні включати мету і завдання досліджень, методи їх проведення та наукове обґрунтування одержаних результатів, висновки та перелік цитованих літературних і документальних джерел.
 
Requirements for registration of conference materials
Based on the conference materials, a collection of scientific papers will be formed with a unique international standard serial number of the periodical - ISSN: 2411-4685. Articles submitted to the collection must be drawn up following the following requirements:
- problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks;
- analysis of recent research and publications, which initiated the solution of this problem and on which the author relies, the selection of previously unresolved parts of the general problem, which is the subject of this article;
- formulation of the goals of the article (task statement);
- presentation of the main material of the study with a full justification of the obtained scientific results;
- conclusions based on the results of the author's research and prospects for further research in this area.
The volume of the article is 5-7 pages in A4 format, 14 points, code - Times New Roman, line spacing - 1.5, paragraph - 1.5 cm, margins - 2.0 cm on all sides.
The order of placement of the material:
- UDC (left in the top row);
- next line - initials and surname of the author (authors), scientific degree and academic status; next line - a place of work, city (right, lowercase letters, italics);
- across the line - the title of the report (in the middle of the sheet, capital letters, bold);
- across the line - annotations in Ukrainian and English (if the article is in Polish, you must also submit an annotation in the original language) and keywords (volume - at least 500 characters each, 10 points);
- across the line - the main text;
- across the line - a list of references following the example of the bibliographic description (title "Literature:" - in the centre). 
The text of the article is not subject to further editing and is the original for the formation of a collection of scientific papers of the conference.
Materials submitted after the deadline and/or not fitting the publication requirements will be neither accepted, nor sent back.
The materials of the report (speech), prepared in one of the working languages of the conference, should include the purpose and objectives of the research, methods of conducting it and scientific substantiation of the results, conclusions and a list of cited literature and documentary sources.