Увага

Шановне наукове товариство!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

Dear scientific society!

We invite you to take part in the VI International scientific-practical conference "Information and communication technologies in modern education: experience, problems, prospects"

 

Для участі у конференції необхідно заповнити реєстраційну форму!

You need to fill in the registration form to participate in the conference!

 

Важливі дати:

до 20 жовтня 2021 року  реєстрація  на  конференцію та подання  матеріалів;

до 20 жовтня 2021 року  –  здійснення організаційного внеску за участь у конференції;

до 1 листопада 2021 року –  завантаження презентації у форматі ppt, pptx, які будуть представлені під час доповіді.

Important dates:

by October 20, 2021 – registration for the conference and submission of materials;

by October 20, 2021 –  making an organizational contribution for participation in the conference;

by November 1, 2021 –  download the presentation in ppt, pptx format, which will be presented during the report.

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.

Starts
Ends
Europe/Kiev
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007 / 35, Kleparivska St., Lviv, Ukraine, 79007
Go to map

Основні напрями роботи:
1.    Цифрова трансформація освіти і науки: стан і перспективи.
2.    Теорія і практика проектування інформаційно-освітнього середовища (IOC) у професійній підготовці фахівців.
3.    Цифровізація підготовки здобувачів освіти у навчальних закладах різних рівнів.
4.    Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів формальної і неформальної освіти.
5.    Актуальні психолого-педагогічні проблеми професійної підготовки фахівців в умовах змішаного навчання.
6.    Підготовка педагогів закладів формальної і неформальної освіти до створення та використання електронних освітніх ресурсів.
7.    Проблеми сучасної кібербезпеки, психопедагогіки безпеки, культура безпеки професійної діяльності фахівців.
8.    Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
9.    Менеджмент інноваційних освітніх проєктів, програм, підготовка грантів.

Форми участі в конференції
*  Виступ з доповіддю на пленарному засіданні.
*  Виступ з доповіддю (повідомленням) на секційному засіданні. 
*  Участь у ділових зустрічах, засіданнях творчих майстерень, круглих столів тощо.
*  Заочна участь (публікація матеріалів).
*  Взяти участь як слухач

Повна програма буде висвітлена перед початком роботи конференції 

Main areas of work:
1.    Digital transformation of education and science: status and prospects.
2.    Theory and practice of information and educational environment (IOC) design in professional training.
3.    Digitalization of training of students in educational institutions of different levels.
4.    Scientific and methodological principles of the introduction of information and communication technologies in the educational process of formal and non-formal education institutions.
5.    Actual psychological and pedagogical problems of professional training in blended learning.
6.    Teacher training of formal and non-formal education institutions for the creation and use of electronic educational resources.
7.    Problems of modern cyber security, security psychopedagogy, safety culture of professional activity of specialists.
8.    Information technology in research.
9.    Management of innovative educational projects, programs, preparation of grants.

Forms of participation in the conference
* Speech with a report at the plenary session.
* Speech with a report (message) at a section meeting.
* Participation in business meetings, creative workshops, round tables, etc.
* Correspondence participation (publication of materials).
* Participate as a listener

    Working languages of the conference - Ukrainian, English, and Polish.

Program of the Conference
1.    Opening of the conference
2.    Plenary meeting
3.    Section meeting.
4.    Meeting with the participants of the conference

The full program will be covered before the conference on its page